Muriël Muriël
Anton Anton
Lente (anjer geel + paars) Lente (anjer geel + paars)
Lente (lelietje) Lente (lelietje)
Lente (foxglove I) Lente (foxglove I)
Lente (twee knoppen rood + bruin) Lente (twee knoppen rood + bruin)
Lente (pioenknop) Lente (pioenknop)
Lente (anjer rood + groen) Lente (anjer rood + groen)
Lente (anjer pienk + groen) Lente (anjer pienk + groen)
Lente (drie knoppen II) Lente (drie knoppen II)
Lente (foxglove II) Lente (foxglove II)
Lente (rood-paars anjer ) Lente (rood-paars anjer )
Lente (anjer rood + groen II) Lente (anjer rood + groen II)
Lente (iris geel) Lente (iris geel)
Lente (foxglove heel) Lente (foxglove heel)
Lente (mini-lelietjes) Lente (mini-lelietjes)
Lente (tulp) Lente (tulp)
Lente (knoppen Y) Lente (knoppen Y)
Lente (lelieknop) Lente (lelieknop)
Lente (tak van lelie) Lente (tak van lelie)